Condicions

 

Especificacions generals

Tots els preus marcats a la pàgina web no inclouen l'IVA del 21%.

La resposta del SAT en les averies és en un màxim de 4 hores posteriors un cop rebut l'avís.

Documentació necessària pel Dipòsit i pel Renting:

          - Dades generals de l'empresa

          - Dades bancàries de l'empresa

          - Persona de contacte

          - Mail i/o telèfon de contacte

          - Ubicació del producte/s contractats

          - Plaç contractat

Tots els contractes tenen una validesa mínima de 6 mesos.

La forma de pagament dels contractes és per mitjà de domiciliació bancària i la lectura del comptador és bimensual.

 

 

Servei tècnic

En tot tipus de servei de manteniment contractat s'inclou la mà d'obra, els consumibles i les peces necessàries pel bon funcionament de la màquina.

L'assistència tècnica comprèn la realització de totes les operacions que siguin necessàries per a la reparació de l'equip i, posteriorment, una verificació del mateix, excepte quan la causa del mal funcionament sigui sinistre, accident, dolo, negligència, intent de reparació per part de personal no autoritzat o ús anormal de l'equip. En tots aquests casos, si són reiterats, riera comercial podrà rescindir el contracte.

Utilitzar consumibles i recanvis no subministrats per riera comercial és causa immediata de rescissió del contracte de manteniment.

 

Queden totalment exclosos del contracte de manteniment els components estructurals de l'equip (safates, cassettes de paper, carcasses, portes, tapes, manetes d'obertura i cristalls) al tractar-se d'elements que no es poden trencar utilitzant la màquina.

No està inclòs en el manteniment un mal ús de la màquina com una ratllada del tambor o una lesió de les plaques produïdes per variacions del voltatge.

 

 

Solicita informació